วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553

837. Mitral stenosis

 ชาย 37 ปี พบมี atrial fibrillation ฟังไม่ได้ murmur CXR และ echo พบดังนี้ วินิจฉัย?, โรคนี้มีวิธีการประเมินความรุนแรงอย่างไร?


จาก CXR พบมี left atrium โต ส่วนEcho ใน 2d-mode พบมีการหนาตัวของลิ้นไมทรัล ส่วนใน M-mode จะพบว่ามีการสูญเสียลักษณะที่เป็น EF slope อย่างชัดเจน ซึงทั้งหมดเป็นลักษณะที่เข้าได้กับ mitral stenosis โดยได้พยายามวัดลิ้นพื้นที่จาก 2d-mode แต่ไม่สามารถเห็นรูเปิดเพราะเล็กมากและลิ้นหนามาก จึงคำนวนโดยใช้ doppler พบว่า pressure haft time ~ 230 ms, mean pressure gradient ~ 6 mmHg และ mitral valve area น้อยกว่า 1 cm2 แล้วนำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบตามในตาราง ครับ

พบมีลิ้นที่หนามากเมื่อดูจาก apical four-chamber view

ตารางแสดงความรุนแรงของ mitral stenosis

1 ความคิดเห็น:

  1. Drkyoshiro13/10/53 22:43

    ดู echo ไม่ค่อยเป็น แต่ anterior mitral leaflet มันดูหนาๆ + M mode ดูไม่ค่อย
    move เดาว่าเป็น MS คงต้องดู valve area ในการประเมิน severity

    ตอบลบ