วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

843. Septic shock with pneumonia

ชาย 59 ปี ไข้ไอ หนาวสั่น เจ็บอกซ้าย 12 ชม. BP 60/30 mmHg, T 38.5, HR 126 /min, RR 24-28 /min, ตรวจร่างกายยังไม่พบสาเหตุที่ชัดเจนของไข้ หลังChallenge 0.9% NSS 1,000 ml. แล้วพบว่า BP 70/40, CBC: WBC 3,700, N 60%, L 33%, Plt 113,000, Hct 40.3% จากข้อมูลคิดว่าเป็น septic shock ได้หรือไม่อย่างไร

ขอขอบคุณสำหรับความเห็นครับ

Systemic inflammatory response syndrome (SIRS).
พบอย่างน้อย 2 ข้อ ดังนี้
1.Body temperature < 36 °C (97 °F) or > 38 °C (100 °F) (hypothermia or fever).
2.Heart rate > 90 beats per minute (tachycardia).
3.Respiratory rate > 20 breaths per minute or, on blood gas, a PaCO2 less than 32 mm Hg (4.3 kPa) (tachypnea or hypocapnia due to hyperventilation).
4.White blood cell count < 4,000 cells/mm3 or > 12,000 cells/mm3 (< 4 × 109 or > 12 × 109 cells/L), or greater than 10% band forms (immature white blood cells). (leukopenia, leukocytosis, or bandemia).
Sepsis. Defined as SIRS in response to a confirmed infectious process. Infection can be suspected or proven (by culture, stain, or polymerase chain reaction (PCR)), or a clinical syndrome pathognomonic for infection. Specific evidence for infection includes WBCs in normally sterile fluid (such as urine or cerebrospinal fluid (CSF), evidence of a perforated viscus (free air on abdominal x-ray or CT scan, signs of acute peritonitis), abnormal chest x-ray (CXR) consistent with pneumonia (with focal opacification), or petechiae, purpura, or purpura fulminans
Severe sepsis. Defined as sepsis with organ dysfunction, hypoperfusion, or hypotension.
Septic shock. Defined as sepsis with refractory arterial hypotension or hypoperfusion abnormalities in spite of adequate fluid resuscitation. Signs of systemic hypoperfusion may be either end-organ dysfunction or serum lactate greater than 4 mmol/dL. Other signs include oliguria and altered mental status. Patients are defined as having septic shock if they have sepsis plus hypotension after aggressive fluid resuscitation (typically upwards of 6 liters or 40 ml/kg of crystalloid)

ดังนั้นจากข้อมูลของผู้ป่วยพบว่าครบตาม criteria ของ Systemic inflammatory response syndrome (SIRS). และสามารถเป็นลักษณะของ Septic shock ได้ เพียงแต่ต้องยืนยันว่าเป็นขบวนการของการติดเชื้อและหาแหล่งที่มาของการติดเชื้อโดยการตรวจเพิ่มเติม และการตอบสนองต่อการให้สารน้ำโดยการทำ fluid challenge มักไม่ค่อยตอบสนองดีเหมือน hypovolumic shock จากผลการตรวจพบว่าผู้ป่วยมีการอักเสบที่ปอดซ้ายล่างดังภาพเอกซเรย์


2 ความคิดเห็น:

 1. ตาม Criteria ก็คือว่ายังไม่เข้าเค้า แต่ว่าถ้าตามตรรกะและ Clinically คิดว่าใช้ อย่างไรคงต้องลองให้ inotrop ไปก่อนถึงจะได้ criteria ครบถ้วน

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ16/10/53 17:14

  ตาม SIRS criteria
  - BT < 36°C or > 38°C
  - HR > 90
  - Tachypnea (high respiratory rate), > 20 ; or, an arterial partial pressure of carbon dioxide less than 4.3 kPa (32 mmHg)
  - WBC < 4000 cells/mm³ or > 12,000 cells/mm³; or the presence of greater than 10% immature neutrophils (band forms)

  คนนี้มีครบทั้ง 4 ข้อ ร่วมกับมีภาวะ Shock จึงนึกถึง Septic Shock ครับ

  ตอบลบ