วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

809. Risk of cardiovascular disease in patients with nonalcoholic fatty liver disease

Risk of cardiovascular disease in patients with nonalcoholic fatty liver disease
Review Article   Current Concepts
N Engl J Med 2010    September 30, 2010

Nonalcoholic fatty liver disease จะมีลักษณะหรือขอบเขตครอบคลุมพยาธิสภาพตั้งแต่แค่มีการสะสมของไขมันที่ตับธรรมดาจนถึงร่วมกับการมีตับอักเสบและการเกิดตับแข็ง โรคนี้ถือว่ามีลักษณะของการแพร่ระบาดหรือการกระจาย โดยเป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดของโรคตับเรื้อรังในประเทศตะวันตก ประมาณ 20 - 30% ของผู้ใหญ่ในประเทศตะวันตกมีปัญหานี้ และพบมากขึ้นถึง 70 - 90% ในผู้ที่อ้วนหรือเป็นเบาหวาน ซึ่งจะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงของการเกิดผังผืดมากขึ้นในตับและการเกิดตับแข็ง
ความสำคัญของ nonalcoholic fatty liver disease พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างยิ่งต่อภาวะ metabolic syndrome ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจในบทบาทที่ซึ่งก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของโรคหลอดเลือดและหัวใจ
จากการรวบรวมข้อมูลสนับสนุนว่าโรคหลอดเลือดและหัวใจเป็นผลที่เกิดจากการมี nonalcoholic fatty liver disease ซึงพบได้บ่อยและมีความรุนแรงมากกว่าการดำเนินของโรคตับเองเสียอีก
บทความนี้มุ่งไปที่ประเด็นของหลักฐานทางคลินิกที่สนับสนุนความสัมพันธ์อย่างมากระหว่าง nonalcoholic fatty liver disease และปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดและหัวใจเพราะความเกี่ยวข้องกันของทั้งสองภาวะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมเป็นอย่างดีให้กับผู้ป่วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น