วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

832. Metoprolol/ beta blockers

ตอนนี้ที่ รพ.มียา Metoprolol เพิ่ม เดิมมี propranolol และ atenolol แล้ว ถามว่า metoprolol มีข้องบ่งชี้ใดที่เพิ่มจากยากลุ่ม Beta blocker ที่มีอยู่เดิมแล้ว


Indication differences of beta blockers drug
Agents specifically indicated for cardiac arrhythmia
-Esmolol, sotalol, landiolol
Agents specifically indicated for congestive heart failure
-Bisoprolol, carvedilol, sustained-release metoprolol, nebivolol
Agents specifically indicated for glaucoma
-Betaxolol, carteolol, levobunolol, metipranolol, timolol
Agents specifically indicated for myocardial infarction
-Atenolol, metoprolol, propranolol
Agents specifically indicated for migraine prophylaxis
-Timolol, propranolol

Propranolol is the only agent indicated for control of tremor, portal hypertension and esophageal variceal bleeding, and used in conjunction with α-blocker therapy in phaeochromocytoma.

Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Beta_blocker

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น