วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

418. Management of varices and variceal hemorrhage in cirrhosis

Management of varices and variceal hemorrhage in cirrhosiVariceal hemorrhage
Review article Current concept
NEJM    March4, 2010

Variceal hemorrhage เป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้ของตับแข็ง โดยเฉพาะที่เป็น decompensation cirrhosis (เช่น มีน้ำในช่องท้อง, ภาวะความผิดปกติทางสมอง, มีประวัติเคยมีเลือดออกหรือมีเหลืองมาก่อน) การดูแลรักษาแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลักคือ
1.primary prophylaxis to prevent a first episode of variceal hemorrhage
2.treatment of the acute bleeding episode
3. secondary prophylaxis (prevention of recurrent variceal hemorrhage)

Gastroesophageal varices พบได้เกือบครึ่งหนึ่งในผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นตับแข็ง โดยอัตราการเกิดจะสูงใน Child–Turcotte–Pugh (หรือเรียก Child) class B หรือ C
การเพิ่มขึ้นของแรงต้านต่อการใหลของระบบเลือดพอร์ทอล และเพิ่มของเลือดใหลเวียนในเส้นเลือดดำพอร์ทอล โดยแรงต่อต้านที่เกิดขึ้นทั้งสองตำแหน่งนี้(การเกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดเนื่องจากผังผืดและการเกิดก้อนตะปุ่มตะป่ำในตับ) และการเปลี่ยนแปลงของการใหลเวียน (การเพิ่มขึ้นของแรงตึงเส้นเลือดเนื่องจากการสูญเสียหน้าที่ของ endothelial และการลดการทำงานลงของ nitric oxide)

ยังมีเนื้อหาอีกมาก...
โดยบทความนี้กล่าวถึงเนื้อหาในแง่ของ
Natural History and Epidemiology
-Gastroesophageal varices are present in almost half of patients with cirrhosis atView this table:
Pathophysiology and Pathophysiological Bases of Therapy
 -Therapies That Reduce Portal Pressure
-Local Therapies without Portal Pressure–Reducing Effects
Risk Stratification for Patients with Portal Hypertension
Prevention of Varices and a First Variceal Hemorrhage
Treatment of Acute Variceal Hemorrhage
Prevention of Recurrent Variceal Hemorrhage
Special Situations for Which There Is Limited or No Evidence
-Portal Hypertensive Gastropathy
-Associated Portal-Vein Thrombosis

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น