วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2553

447. Hepatocellular carcinoma/ultrasound

ชาย 84 ปี ปวดท้อง 1 เดือน PE: liver 4 cm. below right costal margin, U/S liver เป็นดังนี้คิดถึงอะไร จะยืนยันการวินิจฉัยอย่างไร
ผู้ป่วยมีประวัติเป็น Prostate malignancy เมื่อ 2 ปีก่อน และผล Lab เพิ่มเติมพบมี PSA, GGT, ALP สูงมาก ซึ่งการที GGT และ ALP สูงโดยไม่ค่อยมีภาวะเหลืองต้องคิดถึง hepatocellular carcinoma เสมอ hepatocellular carcinoma มีลักษณะ ultrasound ได้แก่ increase, decrease หรือ mixed echoic โดยจะเห็นเป็น ill defined margin มี hyper หรือ hypoechoic area การมี PSA สูงเป็นไปได้ที่อาจจะมีการกระจายของโรคมาจากต่อมลูกหมาก ดังนั้น lab ที่ non invasive ที่ต้องตรวจต่อไปได้แก่ AFP ซึ่งเป็น tumor marker ของ hepatocellular carcinoma

2 ความคิดเห็น:

 1. multiple tumour and Multiple tumour within tumour // seen Halo sign

  Compatible with Hepatocellular carcinoma
  DDx Peripheral Cholangiocarcinoma

  Plan ส่ง AFP, CA 19-9
  +/- HbsAg Anti-HCV

  ตอบลบ
 2. hepatocellular carcinoma
  due to multiple hyperecoic lesion in liver parenchymal

  ตอบลบ