วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

411. Skin tag

ญิง 58 ปี ผื่นนูนที่อกส่วนบนและคอ ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาผื่นโตขึ้นและเพิ่มจำนวน Dx, MX?SSkin tag (acrochordon) is a common, possibly inherited condition that manifests as small, flesh-colored growths on a thin stalk. Skin tags are benign lesions [non cancerous] that can sometimes become irritated or traumatized
most commonly found on the eyelids, neck, armpits, and groin area. They are flesh-colored growths on a thin stalk, ranging in size from small to large
Treatments:
-Snipping with scissors
-Freezing with liquid nitrogen (cryosurgery).
-Destroying it with an instrument providing a small of amount of electrical current (electrodesiccation).
ภาพจาก web
http://www.skinsight.com/adult/acrochordonSkinTag.htm

1 ความคิดเห็น: