วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553

448. Severe preeclampsia

หญิง 26 ปี ท้องแรก ก่อนคลอดมี mild preeclampsia BP 140/90 mmHg, หลังคลอด 3 ชม. รู้สึกแน่นหน้าอกบริเวณลิ้นปี่ ไม่มีอาการอื่นๆ, BP 170/110 - 160/100 mmHg, HL:WNL, pitting edema 1+, urine albumin trace, จะให้การดูแลอย่างไรต่อ

preeclampsia และ eclampsia มักเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ 20 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ ไปจนถึง 7 วันหลังจากคลอด
ระดับ BP ในผู้ป่วยเข้าได้กับ Severe Preeclampsia แต่อาการอื่นๆ ยังไม่ชัด Lab เท่าที่ให้มายังไม่ครบคงต้องตรวจเพิ่ม

Severe Preeclampsia ประกอบด้วย
- Diastolic BP มากกว่าหรือเท่ากับ 110 mmHg
- Proteinuria persistent มากกว่าหรือเท่ากับ 2+ (2gm/24hr)
- มีอาการ ปวดศรีษะ ,ตามัว ,ปวดแน่นลิ้นปี่
- ปัสสาวะออกน้อย
- Lab ผิดปกติ
↑Creatinine, ↓Platelet, ↑Liver enzyme
- มี IUGR
- มี Pulmonary edema
การรักษาSevere Preeclampsia
- ให้ MgSO4
- BP, Reflex, Respiratory rateทุก 30 นาที
- บันทึก I/O ทุก 1 ชั่วโมง(Retain Foley cath)
- การให้สารนํ้า ควรให้เป็น 5%D /RLS หรือ 5%D/Nไม่ควรให้ มากกว่า 125 มล./ชั่วโมง และปัสสาวะควรไม่น้อยกว่า 100 มล./ 4ชั่วโมง
- งด/ลด MgSO4 เมื่อมีข้อห้าม
-ให้ยาลดความดัน ถ้า diastolic BP มากกว่าหรือเท่ากับ 110 mmHg
-ให้การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(กระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์หรือผ่าตัดคลอดถ้ามีข้อบ่งชี้)

http://www.sk-hospital.com/~ob/cpg/sk_hospital/HT_in_preg.pdf

2 ความคิดเห็น:

 1. จากประวัติร่วมกับตรวจร่างกาย suggress severse preclampsia ( BP > 160/110 mmHg with epigastric pain and lab investigation BUN Cr LFT Uric acid LDH )
  line of management
  1 controll BP
  2 prevent seizure
  3 termination
  ในรายนี้ควรประเมิน gestration age ว่าเท่าใด เพื่อใช้ในการ managementn อย่างเช่นถ้า <34 wk น่าจะได้ dexamethasone
  controll BP by antihypertensive drug ขึ้นอยู่ตาม severity ว่าจะเลือก oral form or intravenous form

  control seizure
  10 %MgSO4 4 mg iv
  andthen
  50% MgSO4 10 mg add 5%DW 1000ml sig iv drip 100 ml/ h( 1mg/hr)

  termination
  โดยประเมินbishop แล้วเลือกว่าจะnormal delivery or c/s

  ตอบลบ
 2. หาสาเหตุ BP ขึ้นหลังคลอด เช่น
  Full bladder // Pain // Uterine Rupture // Tear or Hematoma of Birth canal // Stress // Post C/s Pain // Postpartum cardiomyopathy // Pulmonary embolism // Amniotic Embolism

  ส่ง Lab ชุดใหญ่ ด่วน
  Repeat Urine Albumin หลายครั้ง+Foley Cath
  เคาะ Reflex
  เก็บ Urine Albumin 24 Hr for definite Diagnosis

  ถ้าหาสาเหตุตามข้างบนแล้วไม่อธิบายหรือก้ำกึ่ง น่าจะ Rx ด้วยวินิจฉัย
  severe PET ไปเลยในระหว่างรอ Lab โดยการให้ MgSo4 4-5 gm iv stat แล้ว drip 1-2 gm/hr **Control BP ด้วย Nicardipine iv or continue drip **ใส่ Foley Cath Monitor serum Mg เป็นระยะ

  ตอบลบ