วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2553

435. Hoffman 's sign

การตรวจนี้คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
Hoffman 's sign
วิธีการตรวจคือในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในท่า relax ของมือในท่าคว่ำมือ ผู้ตรวจจับนิ้วมือนิ้วกลางให้เหยียดขึ้นจนเกือบตรง แล้วกดแบบลักษณะดีดที่เล็บแบบดีดลง ถ้าพบว่านิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้กระดิกเข้าหากันถือว่าเป็น positive sign แสดงว่ามี cord sign การตรวจนี้มีความสำคัญมากถือเป็น pathogenomonic sign ที่เชื่อถือได้มากกว่า 90% ใช้เป็นตัวบอกว่าผู้ป่วยรายนั้น ๆ เป็น cervial spondylotic myelopathy (CSM) หรือไม่

1 ความคิดเห็น:

  1. Hoffman 's sign
    เป็นการตรวจ Upper motor neuron disruption ของ Upper Extremity
    คล้าย Babinski 's sign เพราะใช้ตรวจ upper motor neuron lesion มักใช้ตรวจ cervical spondylosis with myelopathy และ extrinsic+intrinsic cord lesion ของ UMN ที่อยู่สูงกว่า C7

    afferent fiber ผ่าน C7 เข้า spinal cord เป็น reflex arc ประมาณ segment C5-C8 แล้วออกมาที่ motor efferent fiber ประมาณ C5-C7 ของ median nerve ทำให้กล้ามเนื้อ FDP ทำงานเกิด Flexion of thumb

    ตอบลบ