วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

444. Antituberculosis drugs in abnormal liver function test

หญิง 38 ปี ไข้ ไอ เสมหะ 2 สัปดาห์, CXR ดังนี้ Sputum AFB 3+, LFT ดังนี้ [ผู้ป่วยยังไม่ยิมยอมให้เจาะเลือดเพื่อดู immune status] จะให้การรักษา pulmonary TB อย่างไร
ขอบคุณสำหรับความเห็นครับ:
ถ้าผู้ป่วยมีประวัติของโรคตับและมีผล การตรวจเลือดผิดปกติ กล่าวคือ
-ถ้าค่า SGOT และ SGPT สูง แต่น้อยกว่า 3 เท่า ของค่าปกติ ให้ยา 2HRE(S)7HRนาน 9 เดือน
-ถ้าค่า SGOT และ SGPT สูงมากกว่า 3 เท่า ของค่าปกติให้ยา 2HES/ 16HE
-ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะ acute hepatitis และมี jaundice ให้ streptomycin และ ethambutol ไปจนกว่า jaundice จะหายไป จากนั้นให้ใช้ยา INH และrifampicin ตามปกติ ในกรณีที่ผู้ป่วยมี active tuberculosis และมีอาการรุนแรงอาจให้เพิ่มยาในกลุ่ม quinolone (อาทิ ofloxacin) โดยให้เริ่มยาหลังจากให้ streptomycin และ ethambutol ไปแล้ว 2-3สัปดาห์หรือให้ ofloxacin, streptomycin และethambutol ไปพร้อมกันได้ควรติดตามผลการทำงานของตับด้วยการเจาะ SGOT และ SGPT ทุก 2 สัปดาห์
หมายเหตุ : ในผู้ป่วยที่มีประวัติป่วยด้วยโรคตับให้เจาะเลือดตรวจ bilirubin, SGOT, SGPTก่อนเริ่มให้ยาวัณโรคทุกราย
ดังนั้นในผู้ป่วยจึงน่าจะให้เป็น 2HES/ 16HE
ได้ U/S ดูแล้วไม่พบความผิดปกติ แต่ควรต้องหาสาเหตุที่มี abnormal LFT ด้วย เช่น ถามประวัติการดื่มสุรา ดู hepatitis profile ตลอดจนหาดู opportunistic infection ที่อาจเป็นสาเหตุ

http://www.thaichest.org/atat3/pdf/guideline/TB.pdf

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ22/3/53 14:12

  2EOS/16HE

  ตอบลบ
 2. ซักประวัติเพิ่ม
  1. Risk of HIV infection เช่น งานที่ทำ อาชีพที่ทำ การทำงานต่างถิ่น sexual behavior การเจ็บป่วยของสามี บุตร บุคคลในครอบครัว skin lesion, OC ,Chronic diarrhea, งูสวัด, condylomata
  2. ซักประวัติหา causes hepatitis เช่น Alcohol, Hepatitis ผลเลือด ANC ยาที่ใช้ประจำ Autoimmune
  3. เจาะ HIV status HbsAg Anti-HCV

  2IRZE+4IR F/u LFT เป็นระยะตามอาการ ??
  +/- Ultrasound Upper Abdomen ดู cirrhosis

  ---ถ้า cirrhosis ใช้ 2IRE/6IR หรือ 9RE หรือ 2SIE/10IE
  ---Acute viral hepatitis ใช้ 3SE/6IR ถ้าตับอักเสบดีขึ้นใน 2-3 เดือน // ถ้าตับอักเสบไม่ดีขึ้น SM 12 เดือน

  ตอบลบ