วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553

455. ชาย 62 ปีมาด้วยอ่อนเพลีย ตรวจพบหัวใจเต้นช้า H: no murmur

ชาย 62 ปีมาด้วยอ่อนเพลีย ตรวจพบหัวใจเต้นช้า H: no murmur, EKG เป็นดังนี้ ใครจะช่วยแปลผล EKG

Click ที่รูปเพื่อขยายภาพ

พบมี AV dissociation, โดย P-P interval ส่ม่ำเสมอ , ส่วน R-R interval ไม่สมำเสมอ(ที่ไม่เหมือน complete AV block เพราะ R-R interval ไม่สม่ำเสมอ), rate เท่ากับหรือน้อยกว่า 40 /min และ QRS กว้างกว่า 0.12 s. คิดถึง ventricular rate, มี RR' ใน lead V5, คิดถึงการมี LBBB
EKG in lead 2
(P wave บางตัวซ้อนทับอยู่กับ QRS complex)
หรือใครอ่านได้ว่าอย่างไรช่วยให้ความเห็นเพิ่มได้นะครับ...

1 ความคิดเห็น: