วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2553

453. Cerebellar stroke syndrome/suspect

หญิง 47 ปี HT, มาด้วยเวียนหน้าบ้านหมุน พูดไม่ชัด ปวดท้ายทอย, PE: BP 160/100, Good consciousness and orientation, no stiffneck, pupills 2.5 mm. RTLBE, no nystagmus, no facial weakness, motor dysarthria, truncal ataxia, impair finger to nose both side, impair diadokinesia both side [เป็นในช่วงแรกที่เริ่มทำ], no limb weakness, no sensory loss, DTR: 2+ all, BBK: - -, neck: no bruit, HL:WNL, Lab: Electrolyte :WNL, DTx 122 mg% คิดว่าสาเหตุน่าจะเป็นอะไรครับ

มีลักษณะ acute onset ก็ควรนึกถึงในกลุ่ม vascular, intoxication, trauma ตามความเห็นของน้องสน โดยจาก setting นี้ทำให้สงสัยเป็นกลุ่ม Cerebellar stroke syndrome ซึ่ง cerebellar stroke อาจมาด้วยแค่อาการของ vertigo อย่างเดียวก็ยังได้ จึงต้องระวังการ missed diagnosis และต้องแยกกับโรคในกลุ่ม vertigo syndromes อันได้แก่ benign paroxysmal positional vertigo (BPPV), Meniere’s disease, migrainous vertigo, and vestibular neuritis ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและอัตราการเสียชีวิตสูง


เนื้อหาละเอียดสนใจเชิญอ่านเพิ่มครับ

2 ความคิดเห็น:

 1. Cerebella Disease or Disorders
  เนื่องจาก Onset Acute ทำให้ DDX Pathology เป็น
  1. Vascular 2.Trauma 3.Intoxication

  DDX
  Stroke syndrome of Cerebellum e.g. Infarction or Hemorrhage
  Vertebrobasilar System with TIA
  Intoxication eg. Wernicke Encephalopathy

  ถ้าเป็น Cerebellar Infarction
  12 hr หลังจากเวลาที่คิดว่าเริ่มเป็น อาการต่าง ๆ จะไม่ Progression

  ถ้าเป็น Cerebellar Hemorrhage
  12-96 hr หลังจากเวลาที่คิดว่าเริ่มเป็น อาการจะ Progessive เกิด increase ICP ใน Posterior Fossa จนอาจเกิดการกดเบียด Brainstem บริเวณ Posterior Pons และ 80% ของผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการแสดงของ Brainstem compression มักจะเสียชีวิต

  CT มักไม่เห็นอะไร เพราะ Artifact จาก Boneและถ้าเห็นอะไรก็มักไม่มาก หรือไม่ชัดเจนเช่น
  เห็น compression or obliteration of basal cisterns or 4 ventricle

  ตอบลบ
 2. Wallenberg's syndrome or PICA syndrome or Lateral Medullary syndrome มักจะกิดร่วมและพบได้บ่อย ถ้ามี Cerebellar infarction

  ตอบลบ