วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553

451. Supraventricular tachycardia/ Atrial flutter/EKG

ชาย 62 ปี เหนื่อย ใจสั้น PE: tachycardia, no murmur, EKG เป็นดังแผ่นที่1 หลังได้ adenosine เป็นดังแผ่นที่ 2
EKG แผ่น 1 คือ.............
EKG แผ่น 2 คือ.............


EKG แผ่น 1 เข้าได้กับ Supraventricular tachycardia
ECG criteria of SVT
-150 to 250 beats/minute.
-QRS: normal duration unless bundle branch block is present.
-P waves: When P waves are identifiable, the P wave morphology is often different from sinus P wave morphology, and the P wave may precede, coincide with or follow the QRS complex.

EKG แผ่น 2 เข้าได้กับ atrial flutter พบมีลักษณะ "sawtooth-like" activity (ลูกศร) โดยมี atrial rate 300 bpm ร่วมกับ 2:1 ventricular response
ภาพจาก Web


Progress case: วันนี้ [1-4-53] ผู้ป่วยมา F/U ทำ EKG ทำให้เห้นชัดว่าเป็น atrial flutter

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น