วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

644. Fascicular block

EKG บางครั้งอ่านว่ามี Fascicular block การดูเรื่อง fascicular block มีวิธีการอย่างไร
-Left anterior fascicular block มีลักษณะที่สำคัญ คือ พบ left axis deviation เท่ากับหรือมากกว่า -45 องศา ร่วมกับ qR pattern ใน lead I, aVL และ rS pattern ใน leads II, III, aVF
-Left posterior fascicular block มีลักษณะที่สำคัญ คือ พบ right axis deviation มากกว่า +90 องศา ร่วมกับ qR ในleads II,III aVF และมี rS ใน lead I, aVL อย่างไรก็ตาม right axis deviation อาจพบได้ในภาวะอื่น จึงต้องวินิจฉัยแยกภาวะอื่นออกไปก่อน เช่น หัวใจห้องล่างซ้ายโต (right ventricular hypertrophy) เป็นต้น
-Bifascicular block เป็นการนำไฟฟ้าของทางเดินหัวใจผิดปกติ 2 ใน 3 แขนงผิดปกติ เช่น การพบ right bundle branch block ร่วมกับ left anterior fascicular block หรือ left posterior fascicular block นอกจากนี้ส่วนใหญ่มักให้ถือว่า complete left bundle branch block เป็น bifascicular block ด้วยเช่นกันในกรณีที่มี bifascicular block ร่วมกับ first degree AV block หรือ right bundle branch block สลับกับ left bundle branch block เรียกว่า trifascicular block

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น