วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

689. Blood transfusion in thalassemia

จะมีแนวทางในการให้เลือดในผู้ป่วยทาลัสซีเมียอย่างไร

A.กลุ่ม high transfusion และได้รับยาขับเหล็ก (Desferal)
ข้อบ่งชี้
1. Beta-thalassemia/Hb E ชนิดรุนแรงหรือ homozygous beta-thaslssemia
2. อายุน้อย ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกระดูกหน้าและม้ามยังไม่โต
วิธีการ : ให้ PRC เมื่อ pretransfusion Hb น้อยกว่า 10 กรัม/ดล. ทุก 2 - 4 สัปดาห์โดยทำ ให้ค่าเฉลี่ยของ Hb อยู่ระดับ 12 กรัม/ดล.
B.กลุ่ม low transfusion ไม่ได้รับยาขับเหล็ก
1. ให้ PRC เมื่อ pretransfusion Hb เท่ากับ 6- 7 กรัม/ดล.
2. ปริมาตรเลือดที่ให้ : PRC 10 มก/กก นาน 3 ช.ม.
C.ในกรณีที่มีปัญหาการทำงานของหัวใจ และระดับ pretransfusion Hb น้อยกว่า 5 กรัม/ดล
1. ปริมาตร PRC ที่ให้เท่ากับ ขนาด 2 เท่าของระดับ Hb แต่ไม่เกิน 5 ม.ก./ก.ก.
2. อัตราการให้ น้อยกว่า 2 มก/กก/ชั่วโมง โดยให้ปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้ง (ทุก 24- 48 ช.ม.)
3. พิจารณาให้ยาขับปัสสาวะก่อนให้ PRC
4. วัด BP, PR 30 นาที ก่อน และหลังให้ PRC และเมื่อมีอาการผิดปกติทุกครั้ง

เพิ่มเติม: ข้อแทรกซ้อนระหว่างและหลังให้เลือด
1. ผู้ที่ มีประวัติ febrile non hemolytic transfusion reaction (FNHTR) ให้chlorpheniramine และ paracetamol รับประทานก่อนให้เลือด 1/2-1 ช.ม.
2. พิจารณาใช้ set กรองเลือดชนิด leukocyte depleted
3. ถ้ามีอาการ FNHTR ขณะให้เลือดให้หยุดการให้เลือด วัด vital signs เปลี่ยนเป็น NSS หรือ 5% D/NSS แทนเลือด และให้ยาดังข้อ 1

http://www.thaihemato.org/guideline/thalassemia.htm
หรืออ่านจาก http://www.thalassemia.or.th/thal-cpg.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น