วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

669. Functional hypothalamic amenorrhea

Functional hypothalamic amenorrhea
Clinical practice    NEJM    July 22,    2010

Functional hypothalamic amenorrhea เป็นสภาวะที่มีลักษณะของการไม่มีประจำเดือนเนื่องจากมีการกดการทำงานของ hypothalamic–pituitary–ovarian axis โดยไม่มีความผิดปกติทางด้านกายวิภาดหรือการมีรอยโรคที่ชัดเจน วัยรุ่นและผู้หญิงที่อายุยังน้อยจะพบมีลักษณะของการไม่มีประจำเดือนเป็นเวลานานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งในวัยรุ่นสภาวะนี้จะแยกยากจากการเจริญที่ยังไม่เต็มที่ของ hypothalamic–pituitary–ovarian axis ในระหว่างปีแรกของการเริ่มมีประจำ อย่างไรก็ตามมีหลายรายงานบ่งชี้ว่า รอบของประจำเดือนในวัยรุ่นไม่น่าจะนานเกินกว่า 45 วัน แม้ว่าจะเป็นช่วงปีแรกของการเริ่มมีประจำเดือนในผู้ป่วยที่เป็น hypothalamic amenorrhea จะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการหลั่งของ gonadotropin-releasing hormone (GnRH), รวมทั้งมีการลดระดับลงของ leptin และมีระดับของทั้ง ghrelin และ neuropeptide Y (NPY) สูงขึ้น โดยพบว่า β-endorphin, corticotropin-releasing hormone (CRH), dopamine, และ-aminobutyric acid (GABA) เป็นปัจจัยที่มีผลเป็นลบต่อการหลั่งของ GnRH
จุดสำคัญที่ค้นพบยังรวมถึงการทำงานที่มากผิดปกติของ hypothalamic–pituitary–adrenal axis, การกดการทำงานของ hypothalamic–pituitary–ovarian axis และการเปลี่ยนแปลงในระบบการควบคุมฮฮร์โมนไทรอยด์

Hormonal and Other Changes in Patients with Hypothalamic Amenorrhea

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น