วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

648. Management of warfarin during invasive procedure

ผู้ป่วยที่รับประทาน Anticoagulant จะต้องเข้ารับการผ่าตัดมีแนวทางในการให้การดูแลอย่างไร


Management of warfarin during invasive procedure
ในผู้ป่วยได้รับยา warfarin จำเป็นต้องได้รับการทำการทำหัตถการ invasive ต่างๆ ต้องประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ของทางเลือกระหว่างการหยุดยาหรือให้ผู้ป่วยกินยาต่อไป โดยปัจจัยหลักที่ต้องดูคือ ความเสี่ยงของการเกิด thrombosis ถ้าหากผู้ป่วยไม่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ดังตาราง และให้การดูแลตามระดับความเสี่ยงนั้นๆ โดยมีทางเลือกดังนี้
1. หยุดยา warfarin และทำหัตถการเมื่อระดับ INR ลดลงสู่ระดับที่ปลอดภัย
2. ให้ full dose heparin หรือ LMWH
3. ให้ prophylactic dose ของ heparin หรือ LMWH
การให้ heparin มีข้อดีคือ การหยุด heparin ก่อนทำหัตถการ 4-6 ชม. ก็เพียงพอที่ฤทธิ์ anticoagulant ของ heparin จะหมดลง แต่มีข้อเสียคือผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่สะดวก ส่วนการใช้ LMWH มีข้อดีคือออกฤทธิ์ได้เร็วกว่า heparin สะดวก ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายโดยรวมถูกกว่า และประสิทธิ ภาพเทียบเท่าหรืออาจมากกว่า heparin โดยให้ LMWH dose สุดท้ายก่อนทำหัตถการประมาณ 12 ชม.


คำแนะนำสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่ต้องทำ invasive procedure
หมายเหตุ: *กลุ่มเสี่ยงต่ำ หมายถึง no recent thromboembolism (>3 เดือน) AF ที่ไม่มีประวัติ stroke หรือปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วย และผู้ป่วยเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกชนิด bileaflets
**กลุ่มเสี่ยงสูงได้แก่ มี recent thromboembolism (<3 เดือน) mechanical mitral valve และผู้ป่วยที่ใส่ ball/cage valve

http://www.thaidoctor.org/download_count.php?id=56

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น