วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

657. Ophthalmoscope and pupillary dilation drug

อุปกรณ์นี้มีหลักการใช้ ข้อบ่งชี้ ข้อควรระวังในการตรวจอย่างไรบ้าง (ถ้าต้องขยายม่านตา)

ข้อควรระวังอาจจะอยู่ตรงช่วงที่หยอดยาขยายม่านตาซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ การใช้ยาหยอดตาขยายม่านตา (pupillary dilation) โดยจะใช้ยาร่วมกันระหว่าง sympathomimetic drug (2.5-10 % phenylephrine eye drop) และ parasympatholytic drug (1% tropicamide) จะมี rapid onset, short duration  และ adequate dilation ประมาณ 45 นาที กลับสู่ปกติใน 4-8 ชั่วโมง
ข้อห้ามในการขยายม่านตา คือหลีกเลี่ยงในกรณีที่มี anterior chamber ตื้นมาก (ซึ่งคนที่มีลักษณะช่องตาตื้น หรือมีมุกตาแคบอาจทำให้เกิดต้อหินชนิดเฉียบพลันได้ ) กรณีใช้ Iris-supported intraocular lens หรือกรณีที่กำลัง observe อาการทางระบบประสาทอยู่
           ข้อบ่งชี้:
-To detect and evaluate symptoms of retinal detachment or eye diseases such as glaucoma.
-In patients with headaches, the finding of swollen optic discs, or papilledema, on ophthalmoscopy is a key sign, as this indicates raisedintracranial pressure (ICP) which could be due to hydrocephalusbenign intracranial hypertension (aka pseudotumor cerebri) or brain tumor, amongst other conditions. Cupped optic discs are seen in glaucoma.
-In patients with diabetes mellitus, regular ophthalmoscopic eye examinations (once every 6 months to 1 year) are important to screen fordiabetic retinopathy as visual loss due to diabetes can be prevented by retinal laser treatment if retinopathy is spotted early.
-In arterial hypertension, hypertensive changes of the retina closely mimic those in the brain, and may predict cerebrovascular accidents(strokes).
Ophthalmoscopy is considered to be 90-95% accurate and can detect the early stages and effects of many serious diseases
Ref:
พทย์เวชปฎิบัติทั่วไป ผศ.นพ.สุเรนทร์ วิริยะเสถียรกุล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น