วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,617 เหตุผลที่ต้องคำนวน calcium correction

เนื่องจากแคลเซียมจะจับกับโปรตีนในเลือดประมาณร้อยละ 40 โดยเฉพาะอัลบูมินซึ่งจับถึงร้อยละ 90
โดยหากอัลบูมินลดลง ระดับแคลเซียมจะลดลง แต่ ionized calcium ก็ยังจะถูกรักษาอยู่ในระดับที่คงที่
เวลาเจาะตรวจแคลเซียมจากเลือดผู้ป่วย จะได้เป็นค่า calcium รวม จึงต้องนำค่า albumin คิดคำนวนเพื่อดูว่า หาก albumin ปกติ ค่า total calcium จะยังอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ โดยพบว่าทุก1 g/dL ของ albumin ที่ลดลง จะลดแคลเซียม 0.8 mg/dLดังนั้น โดยอาศัยความสัมพันธ์ดังสมการ
Corrected total calcium = measured total calcium + 0.8(4-albumin)

เมื่อได้ค่าที่ corrected แล้วก็จะสามารถนำมาแปลผลกับค่าอ้างอิงเพื่อพิจารณาหาสาเหตุของความผิดปกติ (หากมี)ได้แต่ปัจจุบันบางห้องปฏิบัติการมีเทคนิคที่สามารถวัด ionized form ได้แล้วซึ่งสามารถนำมาแปลผลได้โดยตรงเลย ด้วยค่าอ้างอิงเฉพาะของมันเอง

Ref: http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/Biochemistry/webboard/dept_wbdetail.asp?wq_id=237
www.chatlert.worldmedic.com/docfile/lca.doc
http://www.si.mahidol.ac.th/th/manual/Project/Document/T/Total%20calcium.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น