วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,624 ความแตกต่างระหว่างไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ ( common cold vs flu )

                                      ไข้หวัด                                                 ไข้หวัดใหญ่  
ไข้                          ไม่สูงในผู้ใหญ่ เด็กอาจจะมีไข้                   ไข้สูง 38-40 องศา เป็นเวลา 3-4 วัน
ความรุนแรง   มักไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพที่รุนแรง       สามารถปัญหาที่รุนแรง เช่น ปอดอักเสบ                      
                                                                                                  หรือต้องนอน  รพ.
ระยะเวลาการเกิด   ค่อยๆ เกิดขึ้น                                            เกิดขึ้นได้เร็วภายใน 3-6 ชม.
ปวดศีรษะ                 พบน้อย                                                    ปวดศีรษะมาก
ปวดเมื่อยตามร่าง   เล็กน้อย                                                   พบบ่อย และปวดมาก
อ่อนแรง                    เล็กน้อย                                                   พบได้นาน 2-3 สัปดาห์
อ่อนเพลีย                ไม่พบหรือเล็กน้อย                                    พบมาก รุนแรงปานกลางถึงมาก
หนาวสั่น                   พบน้อย                                                    พบได้บ่อย
คัดจมูก                     พบบ่อย                                                    พบได้น้อย
จาม                          พบบ่อย                                                     พบเป็นบางครั้ง
เจ็บคอ                      พบบ่อย                                                     พบได้น้อย
ไอ แน่นหน้าอก       ไอไม่มาก ไอแห้งๆ                                   พบบ่อย บางครั้งเป็นรุนแรง
เป็นตามฤดูกาล      ไม่เป็นไปตามฤดูกาล                                เป็นไปตามฤดูกาลโดยเฉพาะฤดูหนาว
สาเหตุ       adenoviruses, coronaviruses or rhinoviruses               Influenza virus
โรคแทรกซ้อน ไซนัสอักเสบ และหูชั้นกลางอักเสบ                 หลอดลมอักเสบ และปอดบวม
การป้องกัน             ไม่มี                                                    ฉีดวัคซีน; amantadine or rimantadine (antiviral
                                                                                              drugs)
การรักษา                รักษาตามอาการ                                  Amantadine or rimantadine ภายใน 24-48
                                                                                               ชั่วโมงหลังเกิดอาการ

Ref: http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/content.php?items=15
http://www.diffen.com/difference/Common_Cold_vs_Flu

1 ความคิดเห็น: