วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,664 แนวทางการเฝ้าระวังควบคุมโรค การตรวจรักษา และส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการกำจัดโรคหัด

แนวทางการเฝ้าระวังควบคุมโรค
การตรวจรักษา และส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการกำจัดโรคหัด
ตามโครงการกำจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ    วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔
โดย
สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค
สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
สํานักพัฒนาการแพทย์ กรมการแพทย์
สถาบันวิจัยทิทยาศาสต์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Link download: http://www.ddc-cmpo.com/downloads/EPI/Measles.rar

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น