วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,672 โรคพิษจากสารทำละลายอินทรีย์ (organic solvents)

โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
หนังสือแนะนำให้รู้จักกับพิษของสารทำละลายอินทรีย์ (organic solvents) ใน
เบื้องต้น เขียนเข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างชัดเจน กล่าวถึงการแปลผลค่าสาร
ทำละลายอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม และการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพด้วย


2 ความคิดเห็น: