วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,651 แนวทางการจัดบริการ การป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวีในสถานบริการสุขภาพ

โดยสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของการป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้เกี่ยวกับการป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี
บทที่ 3 กลยุทธ์สำคัญในการให้บริการป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี
บทที่ 4 แนวทางการจัดบริการป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวีในสถานบริการสุขภาพ
บทที่ 5 แนวทางการใช้สื่อและอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการป้องกันในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี
บทที่ 6 การให้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการป้องกันในผู้ติดเชื้อเอชไอวี


Link download http://www.gfaidscare.com/doc/prevention%20hiv%20hospital-lisa.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น