วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,667 Systemic lupus erythematosus (SLE) with massive pleural effusion

ผู้ป่วยหญิง 18 ปี underlying SLE อาการดีไม่ต้องรับประทานยาอะไร ประมาณ 5 วัน PTA ไอ เหนื่อยง่าย แน่นอกซ้าย ไม่มีไข้ ตรวจร่างกายเสียงปอดด้านซ้ายลดลง ผล CXR เป็นดังภาพแรก ผลน้ำเจาะปอดใสสีเหลืองอ่อน, Cell count: wbc 500, เป็น Mono 75 %, PMN 10 %, Eo 12 %, gram stain: neg, AFB: neg, protein 3.7 gm/dl, sugar 66 mg%, LDH 242 U/L, ADA 11 U/L, culture: no growth, cytology: negative
serum LDH 346 U/L, serum protein 5.51 gm/dl, serum RF: neg.


Pleural fluid protein/serum protein = 0.67, pleural fluid LDH/serum LDH = 0.7 ดังนั้นเข้าได้กับ exudative จากผล ADA ไม่สูง, อาการทางคลินิกและผล cytology ไม่บ่งถึง malignancy, หลักฐานที่บ่งบอกการว่าเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียไม่ชัดเจน จึงคิดถึงว่าน่าจะเกิดจาก underlying SLE ของผู้ป่วยได้ จึงให้การรักษาโดยให้ prednisolone ขนาดสูงและลดขนาดลงเมื่อรักษาได้ประมาณ 10 วัน(ช่วงนี้ผู้ป่วยมีหน้าบวมและตัวบวมจากยาด้วย), 3 สัปดาห์ต่อมาอาการดีขึ้น หายไอ หายแน่นหน้าอก ผล CXR เป็นดังรูปข้างล่างใน SLE pleural effusion มักเป็นสองข้างและมีปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนกรณีที่เป็นข้างเดียวและมีปริมาณมากๆ เกิดการ shift ของหัวใจก็เคยมีการรายงานไว้ โดย pleural effusion จาก connective tissue disease จะเป็นลักษณะของ exudatative และผลการตรวจน้ำเยื่อหุ้มปอดพบว่าเซลเม็ดเลือดขาวที่อาจมีปริมาณสูงเป็นได้ทั้ง PMN จนถึง mononuclear cell ขึ้นกับระยะเวลาที่เริ่มเกิดน้ำ ซึ่งมักจะมีลักษณะคือ pH มากกว่า 7.30,  glucose มากกว่า 60mg/dl, LDH มักไม่เกิน 600 U/L, pleural fluid ANA มากกว่า1:160 ร่วมกับ pleural fluid / serum (PF/S) ANAมากกว่า 1 การรักษาคือให้ คอร์ติโคสเตอรอยด์ โดยการรับประทานหรือให้ทาง intrapleural 
แต่ในกรณีผู้ป่วยนี้ไม่ได้ส่งตรวจเพื่อดู pleural fluid pH, pleural fluid ANA และ pleural fluid / serum (PF/S) ANA ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น