วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,622 ชีววิทยา และการควบคุมแมลง ที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

โดยฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
เนื้อหาประกอบด้วย
ยุงพาหะ (Mosquito Vectors)
ริ้นฝอยทราย (Sand flies)
แมลงสาบ (Cockroaches)
แมลงวัน (Flies)
เหาและโลน (Lice)
เรือด (Bed bugs) และมวนเพชฌฆาต (Assassin bugs)
ด้วงก้นกระดก (Rove beetles)
มด (Ants)
หมัด (Fleas)
เห็บ (Ticks) และไร (Mites)
สัตว์ขาข้อมีพิษ (Venomous arthropods)
โรคต่างๆ ที่นำโดยแมลง (Vector-borne diseases)
ลักษณะทางคลินิกที่เกิดจากสัตว์ขาข้อ (Clinical symptoms)
ปลวก (Termites)

Link download http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/applications/files/Insect%20Control%20rp4%2Bcover.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น