วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,671 แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการป้องกันโรคหลอดเลือดแดงขั้นปฐมภูมิในประเทศไทย ปี 2551

วัตถุประสงค์
-เพื่อเป็นแนวทางป้องกันขั้นปฐมภูมิ (primary prevention) ไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงในผู้ใหญ่ไทย โดยปรับให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจและสังคมไทย
-เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยบริการพื้นฐาน ในการประเมิน ดูแลรักษาและเฝ้าระวังประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
-เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากโรคหลอดเลือดแดงและภาวะแทรกซ้อน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น