วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,654 แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ
Clinical Practice Guideline of Major Depressive Disorder for General Practitioner : CPG-MDD-GP
จัดทำโดย
คณะทำงานจัดทำแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ กรมสุขภาพจิต
การดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนางานการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า ปี 2553
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น