วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,670 เหตุผลที่ยังไม่เป็นที่ตกลงในการรักษาโดยการใช้ยาต้านไวรัสในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีในระยะเฉียบพลัน

การให้ยาต้านไวรัสในการติดเชื้อเอชไอวีในระยะเฉียบพลันนั้นยังไม่เป็นที่ตกลงในแนวทางอย่างชัดเจน ต้องรอผลการวิจัย การรักษาด้วยยาต้านไวัรัสมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ จะช่วยลดอาการของการติดเชื้อในระยะเฉียบพลัน ปรับ viral set point คงสภาพภูมิคุ้มกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ ส่วนข้อเสียคือ การให้ยาเร็วขึ้น อาจนำไปสู่การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของยา มีโอกาสเกิดการดื้อยา และไม่ทราบระยะเวลาที่ควรรักษาแน่นอน

Ref: แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น