วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,878 Doppler echocardiography และการประเมิน diastolic function

Doppler echocardiography เป็นเครื่องมือในการวัดความเร็วของการใหลของเลือดข้ามไปมาภายในหัวใจ ซึ่งสามารถนำมาเพื่อประเมิน diastolic function ในกรณีที่เป็น normal sinus rhythm
เลือดจะไหลจากหัวใจห้องบนไปห้องล่างซ้ายผ่านลิ้นไมทรัล โดยมีสององค์ประกอบคือ คลื่น E (E-wave) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการใหลเข้าในช่วงแรก (diastolic filling) และคลื่น A (A-wave) เป็นการใหลเข้าช่วงปลาย สะท้อนให้เห็นถึงการหดตัวของหัวใจห้องบนซ้าย เนื่องจากความเร็วของการไหลเวียนเลือดข้ามลิ้นลิ้นไมทรัลขึ้นอยู่กับความแตกต่างของระดับความดันที่ข้ามลิ้นไมทรัล ความเร็วของคลื่น E-wave ได้รับอิทธิพลจากทั้งอัตราของการคลายตัวในระยะแรก (early diastolic relaxation) และความดันในหัวใจห้องบนซ้าย (left atrial pressure) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของความเร็วเหล่านี้ทำให้เข้าใจในการทำงานในช่วงคลายตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย (left ventricular diastolic function) และการพยากรณ์โรค แม้ว่ารูปแบบการไหลข้ามที่ลิ้นไมทรัลตามแบบมาตรฐาน มีความไวเป็นอย่างยิ่งต่อสภาพการโหลด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความดันหัวใจห้องบน
ซึ่งตัวอย่างของรูปแบบของ Left ventricular diastolic filling จากการตรวจด้วย doppler echocardiography เป็นดังรูปด้านล่าง


แต่จะเห็นว่า normal diastolic function จะมีลักษณะเหมือนกับ moderate diastolic function (pseudonormal) ซึ่งสามารถแยกจากกันได้โดยดูจาก early left ventricular filling deceleration time (DT)โดย DT คือช่วงเวลาที่วัดจากจุดที่สูงสุดจนสิ้นสุดของ wave E  ดังภาพ แล้วนำมาเมินผลโโย
-ปกติจะน้อยกว่า 220 ms.
-Mild หรือ impair relaxation จะมากกว่า 220 ms.
-Moderate หรือ pseudonormal จะอยู่ระหว่าง 150-200 ms.
-Severe หรือ restrictive จะน้อยกว่า 150 ms.


Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp022709
http://www.cardiachealth.org/ca-blog/cardiac-echo-measurements/
Echocardiography pocket guide the transthoracic examination, Bernard E. Bulwer, MD and jose M. Rivero, MD

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น