วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,913 Inpatient statin use predicts improved ischemic stroke discharge disposition

Neurology. 2012 May 22;78(21):1678-83.

เพื่อตรวจสอบว่าการใช้ยา statin มีความสัมพันธ์กับการสถานะการจำหน่าย (discharge disposition) จากโรงพยาบาลที่ดีขึ้นหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ
วิธีการศึกษา ใช้ generalized ordinal logistic regression ในการวิเคราะห์สถานะการจำหน่ายในผู้ป่วย 12,689 คน ซึ่งเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบในช่วงเวลา 7 ปี จาก 17 โรงพยาบาลซึ่งให้การดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการ นอกจากนี้ยังวิเคราะห์รูปแบบการรักษาของโรงพยาบาลเพื่อควบคุมความเป็นไปได้ของสิ่งรบกวนที่เกิดขึ้นในระดับของผู้ป่วย
ผลการศึกษา ผู้ใช้ statin ก่อนและระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มที่จะมีผลลัพท์ของการจำหน่ายที่ดี (odds ratio [OR] สำหรับการจำหน่ายกลับบ้าน = 1.38 ช่วงความเชื่อมั่น 95% [CI] 1.25-1.52, p <0.001; OR   สำหรับการจำหน่ายให้กับบ้านหรือกลับหน่วยงานที่ให้การดูแลต่อ = 2.08, 95% CI 1.72-2.51, p <0.001)
ผู้ป่วยที่ได้รับการเอา statin ออกพบว่ามีโอกาสน้อยที่จะมีผลลัพท์ของการจำหน่ายที่ดี (OR สำหรับ จำหน่ายกลับบ้าน = 0.77, 95% CI 0.63-0.94, p = 0.012; OR สำหรับการจำหน่ายให้กับบ้านหรือกลับหน่วยงานที่ให้การดูแลต่อ = 0.43, 95% CI 0.33-0.55 , p <0.001)
ในการวิเคราะห์กลุ่มที่ให้การรักษา, ซึ่ง instrumental variable method ใช้รูปแบบการรักษาโดยโรงพยาบาล พบว่าผู้ที่มีโอกาสสูงต่อการได้ใช้ยา statin จะเป็นตัวทำนายแนวโน้มของการจำหน่ายกลับบ้านที่สูงกว่า (OR = 2.56, 95% CI 1.71-3.85, p <0.001) ในการวิเคราะห์การรักษาที่เพิ่งผ่านมา โดย novel instrumental variable method พบว่าผู้ป่วยที่มีโอกาสสูงต่อการได้ใช้ยา statin มีแนวโน้มที่จะมีผลลัพท์ที่ดี (OR ของแต่ละระดับของผลลัพท์ในการจำหน่ายที่ดีขึ้น = 1.19, 95% CI 1.09-1.30, p = 0.001)
สรุป การใช้ยา statin มีความสัมพันธ์อย่างมากกับการสถานะของการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลที่ดีขึ้นหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ

Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22614435?dopt=Abstract

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น