วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,919 ข้อควรทราบเรื่องการใช้ defibrillation waveforms และการเลือกใช้ระดับพลังงานในการทำ defibrillation (จาก guidelines CPR 2010)

จากการศึกษาพบว่าการช็อคด้วย biphasic waveform ในพลังงานที่เทียบเท่ากับหรือต่ำกว่า 200 จูลของ monophasic จะมีความสำเร็จได้ดีเท่ากันหรือดีกว่าในการรักษา ventricular fibrillation (VF) แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนสำหรับระดับพลังงานที่เหมาะสมที่สุดในการช็อคครั้งแรกด้วย biphasic waveform นอกจากนั้น ยังไม่มีชนิดของ waveform ใด waveform หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น monophasic หรือ biphasic ที่มีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับอุบัติการณ์ที่ดีกว่าของการกลับมามีการใหลเวียนได้เอง (return of spontaneous circulation, ROSC) และการรอดชีวิตภายหลังออกจาก รพ.
โดยถ้าไม่มี biphasic defibrillators ก็สามารถใช้ monophasic defibrillators ได้ ซึ่ง biphasic waveform มีการกำหนดค่าที่แตกต่างกันในแต่ละผู้ผลิต และยังไม่มีการเปรียบเทียบโดยตรงในมนุษย์ถึงความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ให้การรักษาผู้ป่วยควรใช้พลังงานตามที่ผู้ผลิตกำหนด เช่น 120-200 จูล ถ้าไม่ทราบให้ใช้ขนาดสูงสุดในการทำ

Ref: http://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317350.pdf
http://www.thaicpr.com/sites/default/files/CPR2010/Highlight_CPR2010_Thai.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น