วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,880 การวินิจฉัย Wegener's granulomatosis (WG)

พบผู้ป่วยชายซึ่งสงสัย Wegener's granulomatosis จึงสืบค้นข้อมูล
เกณฑ์ในการวินิจฉัย (The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of Wegener's granulomatosis)
1. มีการอักเสบของปากหรือจมูก: มีแผลเปื่อยในปากโดยอาจจะมีอาการปวดหรือไม่ก็ได้หรือมีสิ่งคัดหลั่งอาจเป็นหนองหรือมีเลือดออกจากจมูก
2. มีความผิดปกติของภาพเอกซเรย์ทรวงอก: มีลักษณะก้อน, fixed infiltrates, หรือเป็นโพรง (cavity)
3. ตะกอนปัสสาวะ (urine Sediment): พบมีเม็ดเลือดแดงจากการดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ (microhematuria) โดยมีเม็ดเลือดแดงมากกว่า 5 cell/HPF หรือพบ red cell casts
4. Granulomatous inflammation จากการตัดชิ้นเนื้อ: ผลทางการตรวจจุลกายวิภาคแสดงการอักเสบชนิด granulomatous ภายในผนังหรือรอบๆ หรือภายนอกของหลอดเลือดแดง (artery หรือ arteriole)
โดยการวินิจฉัยต้องมีอย่างน้อย 2 อย่าง ซึ่งพบว่ามีความไว 88.2% และความจำเพาะ 92.0%

โรคนี้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม ANCA-associated vasculitis เพราะนอกจากจะมีการอักเสบของหลอดเลือดขนาดเล็กแล้ว ยังตรวจพบผลบวกของ antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA) ร่วมด้วย
โดยตรวจพบ ANCA สูงถึงร้อยละ 90 ในผู้ป่วยที่มีอาการของโรครุนแรง และร้อยละ 40 ในผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงดังนั้นการตรวจไม่พบ ANCA ในผู้ป่วยที่สงสัยก็ยังไม่สามารถตัดการวินิจฉัยโรคนี้ ร้อยละ 80-95 ของ ANCA ที่ตรวจพบใจะเป็น c-ANCAส่วนที่เหลือเป็น p-ANCA

Ref: http://www.medicalcriteria.com/criteria/wegener.htm
http://www.thairheumatology.org/people02.php?id=91

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น