วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,893 การแบ่งชนิดของภาวะที่ต่อมหมวกไตทำงานไม่เพียงพอ (adrenal insufficiency)

สามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด
1. Primary adrenal insufficiency เกิดจากมีความเสียหายของต่อมหมวกไต
   -ไม่ทราบสาเหตุของภาวะที่ต่อมหมวกไตทำงานไม่เพียงพอ (idiopathic)
   -เนื่องจากโรคโรคภูมิต้านตนเอง (autoimmune disease) ที่เรียกว่าโรคแอดดิสัน (Addison's disease)หรือ adrenalitis autoimmune พบได้ประมาณ 80% โดยอาจพบความผิดปกติเพียงอย่างเดียวหรืออาจพบร่วมกับความผิดปกติทางระบบอื่นๆของต่อมไร้ท่อ (polyglandular autoimmune syndrome) มักพบได้บ่อยในเพศหญิง
   -กรณีอื่นได้แก่ congenital adrenal hyperplasia, เนื้องอกของต่อมหมวกไต, การติดเชื้อ, มะเร็งที่กระจายมาต่อมหมวกไต,มีภาวะเลือดออกที่ต่อมหมวกไต, การผ่าตัดต่อมหมวกไตออกทั้งสองข้างในการรักษา Cushing’s disease, ยาหลายตัวทำให้เกิด AI ด้วยกลไกที่แตกต่างกันเช่น ยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้ในการสร้าง cortisol, adrenomyeloneuropathy เป็นโรคที่พบได้น้อย, Fanrelial glucocorticoid deficiency และ resistance เป็นภาวะที่พบได้น้อยมาก
2. Secondary adrenal insufficiency มีสาเหตุมาจากความเสียหายของต่อมใต้สมองเป็นหลัก  สาเหตุที่พบได้บ่อย ได้แก่ การขาดเลือดไปเลี้ยงซึ่งมักเกิดขึ้นจากการตกเลือดหลังคลอด (Sheehan’s syndrome) สาเหตุอื่นๆได้แก่เนื้องอกของต่อมใต้สมอง, craniopharyngioma, มะเร็งแพร่กระจาย, การติดเชื้อ, หลังการผ่าตัดหรือฉายแสง, lymphocytic hypophysitis, sarcoidosis, histiocytosis X เป็นต้น
(การผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมองยังสามารถกดการผลิต ACTH และนำไปสู่​​ภาวะที่ต่อมหมวกไตทำงานไม่เพียงพอ)
3. Tertiary adrenal insufficiency เป็นโรคของไฮโปทาลามัสเป็นหลักและการลดการหลั่งของ corticotropin releasing factor (CRF) เป็นผลให้ ACTH และ cortisol ลดลงด้วย นอกจากนั้นอาจเกิดจากความผิดปกติที่บริเวณก้านของต่อมใต้สมองหรือฮัยโปธาลามัส เช่น เนื้องอก การได้รับอุบัติเหตุทางสมองหรือการฉายแสง เป็นต้น

สรุปคือ
Primary จะเป็นความผิดปกติของ adrenal glands
Secondary จะเป็นความผิดปกติของ pituitary
Tertiary จะเป็นความผิดปกติของ hypothalamus


Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Adrenal_insufficiency
www.chatlert.worldmedic.com/docfile/ai.doc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น