วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,908 ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วย visible hematuria และครึ่งหนึ่งของผู้ที่เกิดซ้ำ พบมีพยาธิสภาพ

Half of visible and half of recurrent visible hematuria cases have underlying pathology: prospective large cohort study with long-term followup
J Urol. 2012 May;187(5):1561-5. Epub 2012 Mar 14


วัตถุประสงค์ ปัสาวะเป็นเลือดที่สามารถมองเห็นได้ (visible hematuria) พบว่าเกิดจากมะเร็งได้ถึง 24.2% โดยส่วนใหญ่จะไม่พบสาเหตุ ในการศึกษานี้มุ่งเน้นถึงอุบัติการที่ได้จากทางพยาธิวิทยา (ทั้งเนื้องอกไม่ร้ายและเนื้องอกร้าย) ในผู้ป่วยปัสาวะเป็นเลือดที่สามารถมองเห็นได้และที่มีอยู่ต่อเนื่องและที่กลับเป็นซ้ำ รวมถึงการประเมินนโยบายเพื่อการสืบค้น
วิธีการ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบไปข้างหน้าในผู้ป่วย 1,804 คนซึ่งปัสาวะเป็นเลือดที่สามารถมองเห็น ที่โรงพยาบาลที่มีการเรียนการสอนในประเทศอังกฤษตั้งแต่เดือนมกราคมปี 1999 ถึงกันยายน 2007, โดยในเดือนตุลาคม 2010 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมในโรงพยาบาลถูกตรวจสอบในผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้มีการขาดหายไปของข้อมูลทางพยาธิวิทยาของระบบทางเดินปัสสาวะ
ผู้ป่วยทุกคนได้รับการตรวจสืบค้นตามมาตรฐานได้แก่ อัลตราซาวด์ การตรวจดูหน้าที่ด้านการขับปัสสาวะ (excretory urography) หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับการฉีดสีการส่องกล้อง การตรวดูเซล
ผลการศึกษา อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 4.8 :1 อายุมัธยฐาน ± SD คือ 67 ± 17.0 ปี (ช่วง 21-109 ปี) ค่าเฉลี่ยของการติดตาม 6.6 ± 2.5 ปี (ช่วง1.5 -11.6 ปี) ไม่พบพยาธิสภาพ 965 คน (53.5%) พบมีโรคมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ 386 คน(21.4%) โดยเป็นเนื้องอกของกระเพาะปัสสาวะ 329 คน มีผู้ป่วย 32 คนที่มีปัสสาวะเป็นเลือดต่อเนื่องแต่ไม่พบมะเร็ง ได้มีการตรวจซ้ำในผู้ป่วย 69 คนที่มีรายงานว่ามีการเกิดมีปัสสาวะเป็นเลือดซ้ำ ซึ่งพบว่าผู้ป่วย 35 คนได้รับวินิจฉัยที่สำคัญ ได้แก่ 12 คน (17.4%) เป็นมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ ในขณะที่ 34 คน (49.3%) ยังคงไม่มีการวินิจฉัย ข้อจำกัดอาจเป็นจากการขาดของข้อมูลทางด้านพยาธิวิทยา
สรุป เกือบ 50% ของผู้ป่วยปัสาวะเป็นเลือดที่สามารถมองเห็นได้ จะสามารถให้การวินิจฉัย ดังนั้นทุกกรณีของภาวะนี้จำเป็นต้องใช้การตรวจสอบตามมาตรฐานอย่างเต็มรูปแบบ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้การวินิจฉัยให้สามารถออกจากการติดตามได้ การกลับเป็นซ้ำหลังการตรวจหาเต็มที่แล้วแต่ให้ผลลบมีความจำเป็นต้องตรวจซ้ำตามมาตรฐานเต็มรูปแบบเนื่องจาก 11.6% จะพบว่ามีพยาธิสภาพจากมะเร็ง

Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22425074?dopt=Abstract

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น