วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,924 การวัด pressure gradient เพื่อประเมินภาวะลิ้นเอออร์ตาตีบ

Aortic stenosis ทำให้เกิดความเร็วการใหลของเลือดข้ามลิ้นเอออร์ตาเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสามารถตรวจวัดโดยใช้ continuous wave (CW)

จากภาพตัวชี้ตำแหน่งวางผ่านลิ้นเอออร์ตาใน apical five chamber view โดยจะเห็นเป็นลักษณะคล้ายรูปของลิ้น เนื่องจากกระแสที่เกิดจากการบีบตัว (systolic flow) ในส่วนที่ไกลออกไปจากลิ้นเอออร์ตามีความเร็วสูง โดยในแนวนอนเป็นระยะเวลาส่วนในแนวตั้งแสดงความเร็วซึ่งมีหน่วยเป็น เมตร/วินาที
ซึ่งความแตกต่างของระดับของการเปลี่ยนความดัน (pressure gradient) คำนวนได้จากสมการของ Bernoulli
Pressure gradient = 4 x velocity แล้วนำผลที่ได้ยกกำลังสอง

โดยค่าเฉลี่ยความแตกต่างของระดับความดัน (mean gradient) อาจคำนวนเองหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวน (ดังที่ได้จากภาพ) ความแตกต่างของระดับความดันที่มากแสดงถึงความรุนแรงของการตีบของลิ้น ข้อจำกัดของการประเมิน ซึ่งอาจต่ำกว่าความเป็นจริงเนื่องจาก การทำงานลดลงของหัวใจห้องล่างซ้ายจึงทำให้ไม่สามารถก่อให้เกิดความดันที่สูงได้ โดยดูจากความลาดชันที่มากกว่าจากฐานถึงยอด ventricular dp/dt สามารถคำนวนได้จากความลาดเอียงนี้ ventricular dp/dt ที่สูงขึ้นเป็นลักษณะหน้าที่ที่สำคัญของการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย
สามารถนำข้อมูลมาประเมินภาวะลิ้นเอออร์ตาตีบได้ดังตารางด้านล่าง
SeverityJet velocity (m/s)Mean gradient (mmHg)Area (cm2)
Mild<325>1.5
Moderate3-425-401-1.5
Severe>440<1

การเปรียบเทียบ aortic valve area และ  mean gradient
cm2                                  mm Hg
4                                         1.7
3                                         2.9
2                                         6.6
1                                         26
0.9                                      32
0.8                                      41
0.7                                      53
0.6                                      73
0.5                                     105

Ref: http://cardiophile.org/2008/10/continuous-wave-cw-doppler-imaging-in-aortic-stenosis/
https://www.stanford.edu/group/ccm_echocardio/cgi-bin/mediawiki/index.php/Aortic_stenosis_assessment
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMcp010846

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น