วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,903 สาเหตุที่มีภาวะโซเดียมในเลือดต่ำและโปแตสเซียมสูงใน primary adrenal insufficiency

ความผิดปกติของเกลือแร่ใน primary adrenal insufficiency เนื่องจากการลดลงการหลั่งของฮอร์โมน cortisol และ aldosterone ซึ่งหน้าที่ที่สำคัญของ aldosterone คือการเพิ่มการขับออกของโพแทสเซียมในปัสสาวะ เนื่องจากภาวะที่มี aldosterone ต่ำ (hypoaldosteronism) หรือเรียกว่า type 4 renal tubular acidosis จะมีความสัมพันธ์กับภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูงและภาวะเลือดเป็นกรด และ aldosterone ก็มีหน้าที่ในการเก็บโซเดียมไว้ในร่างกายด้วย
ภาวะการสูญเสียของโซเดียมเป็นคุณลักษณะที่มีความหลากหลายของโรคนี้ ซึ่งไม่เด่นชัดนักในผู้ใหญ่ที่มีเฉพาะภาวะ hypoaldosteronism อย่างเดียว อาจจะเนื่องจากการหลั่ง aldosterone ลดลงเพียงในระดับหนึ่ง
ถึงแม้ว่าโดยปกติแล้ว aldosterone จะช่วยเพิ่มการดูดกลับโซเดียม แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นที่ช่วยให้เกิดการคงตัวของโซเดียม (เช่น angiotensin II และ norepinephrine) และมีความสามารถชดเชยการลดลงของ  aldosterone อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยโรคนี้อาจจะมีความรุนแรงจนอาจนำมาสู่ภาวะ การสูญเสียโซเดียม (salt wasting) และความดันโลหิตต่ำและเกิด adrenal crisis ได้
มีอีกหนึ่งอ้างอิงที่อธิบายการเกิดภาวะโซเดียมในเลือดต่ำคือ
1. ภาวะขาดฮอร์โมน glucocorticoid  (ซึ่ง cortisol ก็คือฮฮร์โมนที่สำคัญในกลุ่มนี้) มีการเพิ่มของระดับ ADH ทำให้เกิดการเพิ่ม cardiac output และ systemic vascular resistance รวมทั้งการไม่สามารถควบคุม Na/K/2Cl, aquaporin 2 และ 3
2. ภาวะขาดฮอร์โมน mineralocorticoid (ซึ่ง aldosterone ก็คือฮฮร์โมนที่สำคัญในกลุ่มนี้) ทำให้เกิดภาวะ salt wasting และการไม่สามารถควบคุม aquaporin 2 และ 3
หมายเหตุ
Aquaporin เป็นโปรตีทําหน้าที่เป็นช่องทางผ่านเข้า-ออกของนํ้าในร่างกายโดยเฉพาะที่ไต

Ref: http://www.uptodate.com/contents/hyponatremia-and-hyperkalemia-in-adrenal-insufficiency
http://medicine.med.nyu.edu/nephrology/files/med_nephrology/attachments/Hyponatremia%20Resulting%20from%20Adrenal%20Insufficiency.pdf
http://www.livestrong.com/article/241045-adrenal-insufficiency-hyponatremia/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น