วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,889 Hyperbaric oxygen therapy in necrotising soft tissue infections

Hyperbaric oxygen therapy in necrotising soft tissue infections: a study of patients in the United States Nationwide Inpatient Sample.
Intensive Care Med. 2012 Jul;38(7):1143-51. Epub 2012 Apr 20.

การติดเชื้อและมีการตายของเนื้อเยื่อ (necrotising soft tissue infection, NSTI) เป็นโรครุนแรงที่ทำให้เสียชีวิตได้ซึ่งสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สำคัญของการเสียชีวิตและความพิการในระยะยาวจากการทำลายแขนขาและเนื้อเยื่อ จุดมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้คือเพื่อศึกษาผลของการรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูง hyperbaric (HBO (2)) ต่อการเสียชีวิต, อัตราของภาวะแทรกซ้อน, สถานะจำหน่ายผู้ป่วย / สถานที่, ระยะเวลาที่นอนและค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล
เป็นการศึกษาแบบ retrospective study ของผู้ป่วย 45,913 คน ของ Nationwide Inpatient Sample (NIS) ในปี1988-2009 มีผู้ป่วยจำนวน 405 คนที่ได้รับ HBO (2) ในการรักษา พบว่าผู้ป่วย NSTI ผู้ที่ได้รับ HBO (2) ในการรักษามีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่า (4.5 เทียบกับ 9.4%, p = 0.001) หลังจากที่มีการปรับค่าพยากรณ์และตัวแปร ผู้ป่วยที่ได้รับ HBO (2) ในการรักษามีความเสี่ยงต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของการเสียชีวิต (odds ratio (OR) 0.49,% confidence interval 95 (CI) 0.29-0.83), พบว่ามีค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลที่สูงขึ้น (52,205 เหรียญสหรัฐ เทียบกับ 45.464 เหรียญสหรัฐ, p = 0.02) และระยะในการรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น (LOS) (14.3 เทียบกับ 10.7 วันวัน, p <0.001)
สรุป เป็นการศึกษาวิเคราะห์แบบ retrospective ของการใช้ออกซิเจนความดันสูงในผู็ป่วย NSTI
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้จะมีค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลที่สูงขึ้นและระยะเวลายาวมากขึ้นจากการเข้าพักรักษา แต่การเสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสนับสนุนการรักษาด้วยการใช้ HBO (2) ใน NSTI

Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22527074?dopt=Abstract

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น