วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,886 Shock-wave lithotripsy for renal calculi


Clinical therapeutics
N Engl J Med    July 5, 2012


นิ่วในไตเป็นสภาวะที่พบได้บ่อย  โดยมีความชุกตลอดชีวิตประมาณ 13% ในผู้ชาย และ 7% ในผู้หญิงในสหรัฐอเมริกาข้อมูลจาก National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) II  (ปี1976-1980) และ NHANES III (ปี1988-1994) แสดงให้เห็นว่าอัตราความชุกเพิ่มขึ้น 37% ระหว่างทั้งสองช่วงเวลา โดยพบว่าการเพิ่มขึ้นครอบคลุมทุกกลุ่มอายุและทั้งสองเพศ
แม้ว่านิ่วในไตจำนวนมากจะไม่มีอาการและเป็นเพียงการตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจด้าน imaging ด้วยเหตุผลอื่นบางส่วนของนิ่วทำให้ปวด เกิดการอุดตันทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อ หรือการสูญเสียหน้าที่การทำงานของไต
ผู้ป่วยที่มีนิ่วและมีอาการมักจะมีความจำเป็นต้องไปรับการรักษาที่แผนกฉุกเฉินหรือคลินิก, การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการดูแลรักษาโดยการผ่าตัด พบว่ามีจำนวน 1.0% -1.7% ของการเข้ารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉิน (หนึ่งถึงสองล้านครั้งในแต่ละปี) ซึ่งได้รับการวินิจฉัยหลักว่ามีอาการปวดที่มีลักษณะปวดบีบ ๆ เป็นพัก ๆ จากไตหรือมีนิ่วที่ไต
ภาระค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจของนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะมีมูลค่ามาก หนึ่งในการวิเคราะห์ย้อนหลังที่ใช้ข้อมูลจากการเรียกร้องสินไหมจากบริษัทประกันเอกชน จากประชากรในวัยทำงานในปี 2000 ประมาณการค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับนิ่วที่ไตถ้ากล่าวถึงค่าใช้จ่ายของการตรวจวินิจฉัย การรักษาในโรงพยาบาล และการรักษาทั้งหมด พบว่ามีค่าใช้จ่ายโดยรวมถึงเกือบ 4.5 พันล้านเหรียญต่อปี และตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นถึง 5.3 พันล้านเหรียญเมื่อรวมกับต้นทุนทางอ้อมจากการสูญเสียวันทำงาน ซึงในบทความนี้ได้กล่าวถึงแนวทางของการใช้ shock-wave lithotripsy ในการรักษานื่วในไต
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
The Clinical Problem
Pathophysiology and Effect of Therapy
Clinical Evidence
Clinical Use
Adverse Effects
Areas of Uncertainty
Guidelines
Recommendations
Source Information

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMct1103074

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น