วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555

1,555. มาตรฐานการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน ฉบับเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

มาตรฐานการวินิจฉัยโรคจากการทำงานฉบับเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ฉบับนี้ นับเป็นหนังสือที่มีคุณค่ายิ่งที่สำนักงานประกัน
สังคมมีความตั้งใจจัดทำขึ้น เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นคู่มือในการพิจารณาวินิจฉัยการเจ็บป่วยของลูกจ้างด้วยโรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานโดยแบ่งเป็น ๘ กลุ่มโรค ซึ่งเป็นชนิดโรคที่นานาประเทศให้การยอมรับว่าเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน
สำนักงานประกันสังคม เชื่อว่า “มาตรฐานการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน ฉบับเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อแพทย์ผู้รักษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ลูกจ้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการทำงานมีโอกาสได้รับการดูแลรักษา
ตรวจวินิจฉัยโรคจากการทำงานตามหลักวิชาการทางการแพทย์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นประโยชน์แก่
บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป ในการศึกษาค้นคว้าด้านอาชีวเวชศาสตร์เพื่อเป็นการพัฒนา
องค์ความรู้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น