วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

1,603 ข้อควรทราบเรื่องสุกใสในหญิงตั้งครรภ์

-หากแม่เป็นสุกใสเป็นช่วง 3 เดือนแรก (บางอ้างอิงใช้ที่ 20 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์) เด็กอาจมีความพิการ (congenital varicella syndrome) เช่น มือ เท้าเล็ก มีรอยโรคที่ผิวหนังลักษณะเป็นแผลเป็น มีผลต่อการมองเห็น หรือสมองพิการได้
-ถ้ามารดาเป็นก่อนคลอด 5 วัน หรือหลังคลอด 2 วัน จะมีความเสี่ยงต่อ disseminated varicella infection  ซึ่งเด็กอาจมีอาการรุนแรง และอาจถึงตายได้ร้อยละ 25 - 30 % เนื่องจากทารกยังไม่ได้รับภูมิคุ้มกันจากมารดาและภูมิคุ้มกันของทารกเองก็ยังไม่สมบูรณ์
-มารดาที่เป็นในระหว่างการตั้งครรภ์แพทย์ผู้รักษาจะพิจารณาให้ยา acyclovir โดยดูจาก อาการ ความรุนแรงและอายุครรภ์ แนวทางส่วนใหญ่แนะนำให้ใน 24 ชม. แรกหลังมีอาการ และยานี้อยู่ใน category B การให้ยาเพื่อช่วยลดความรุนแรงของโรคและป้องกันภาวะแทรกซ้อน โดยถ้าเป็นไม่รุนแรงสามารถให้โดยการรับประทาน แต่ถ้ามีอาการรุนแรงควรให้ทางหลอดเลือดดำ
-ทารกที่มารดาเป็นก่อนคลอด 5 วัน หรือหลังคลอด 2 วัน ควรได้รับอิมมูนโกลบูลิน  varicella-zoster immunoglobulin (VZIG) หลังคลอด เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันที่รวดเร็ว
-วัคซีนสุกใสนี้ห้ามฉีดในหญิงมีครรภ์ สำหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ฉีดวัคซีนนี้ ควรหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ในช่วง 3 เดือน หลังจากฉีดยา เนื่องจากเชื้อไวรัสที่นำมาผลิตเป็นวัคซีนเป็นเชื้อที่มีชีวิต อาจทำให้เกิดการติดเชื้อ
หมายเหตุ
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยแนะนำว่าให้เด็กไทยเป็นไปโดยธรรมชาติภายในอายุ 10 ปี ส่วนในกลุ่มเด็กอายุ 10 ปี ถึง 13 ปี ให้พิจารณาว่า หากไม่ต้องการให้เป็นโรคสุกใส ก็สามารถฉีดวัคซีนได้ 1 เข็ม สำหรับเด็กอายุหลัง 13 ปี ถ้าจะป้องกันก็ให้ฉีดวัคซีน 2 เข็ม เช่นเดียวกับผู้ใหญ่

Ref: http://doctor.or.th/node/3347
http://www.bangkokhealth.com/index.php/skin/180--chickenpox.html
http://dermatology.about.com/cs/pregnancy/a/chickenpreg.htm
http://www.mayoclinic.com/health/chickenpox-and-pregnancy/HO00036
http://www.perinatology.com/exposures/Infection/Varicella/Varicella.htm
http://chickenpox.emedtv.com/chickenpox/chickenpox-and-pregnancy-p2.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น