วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

1,608 แนวทางการวินิจฉัยและรักษา cutaneous lupus erythematosus และ systemic lupus erythematosus

โดยสถาบันโรคผิวหนัง
เนื้อหาประกอบไปด้วย
Cutaneous lupus erythematosus
  ระบบผิวหนังและเยื่อบุ
  การรักษา
Systemic lupus erythematosus (SLE)
  เกณฑ์ในการวินิจฉัยโรค ั SLE
  การประเมนความรุนแรง (Severity) ของโรค
  การตรวจทางหองปฏิบัติการ
  การใหการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรค SLE
  การตดตามการรักษา
  แผนภูมิการรักษา
  Appendix  ขนาดยาที่ใช้


Link download http://www.inderm.go.th/Research/web/CPG/CPG_SLE1.pdf

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ30/1/55 22:01

    ขอบคุณค่ะ กำลังสนใจCAse นี้อยู่พอดี / นุ่น

    ตอบลบ