วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

1,549. การบริการเมทาโดนระยะยาว (methadone maintenance treatment)

โดย สถาบันธัญญารักษ์
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ทุนสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดกลุ่มโอปิออยด์ ที่ได้ผลและสามารถลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
มีหลายวิธี การบำบัดด้วยเมทาโดนระยะยาวเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญและมีประสิทธิภาพ โดยการให้
เมทาโดนทดแทน ซึ่งวิธีการนี้สามารถช่วยลดปัญหาต่างๆ ของผู้เสพติด ได้แก่ ปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน
การมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดเชื้อฉวยโอกาสต่างๆ ได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น