วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

1,559. ข้อควรทราบเรื่อง dyspepsia

อาจใช้เกณฑ์การวินิจฉัยของ ROME III
โดยเมื่อนำผู้ป่วย dyspepsia มาจำแนกการวินิจฉัยที่ชัดเจนแล้ว พบสาเหตุดังต่อไปนี้
1. functional dyspepsia พบประมาณร้อยละ 60 
2. organic dyspepsia ได้แก่
    - Peptic ulcer  พบประมาณร้อยละ 20 
    - GERD พบประมาณร้อยละ 15 
    - Gastric/esophageal cancer พบประมาณร้อยละ 2 
    - อื่นๆ  พบประมาณร้อยละ 3

เป็นที่น่าสังเกตว่า dyspepsia มีอาการหลายรูปแบบ แต่ประวัติมักไม่สามารถแยกว่าสาเหตุ คือ โรคทางกาย (organic) หรือ functional dyspepsia  ได้อย่างชัดเจน ส่วนการตรวจร่างกายมักพบกดเจ็บบริเวณช่องท้องส่วนบน นอกนั้นส่วนใหญ่ปกติ ในทางตรงกันข้ามเมื่อเทียบกับอาการ regurgitation และ heartburn เป็นอาการที่บอกได้ดีว่ามี GERD จากที่ประวัติและตรวจร่างกายมักไม่ช่วยการวินิจฉัยแยกโรค จึงเป็นที่มาของแนวทางการรักษาที่ต้องชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการวินิจฉัยล่าช้าหรือผิดพลาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น