วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

1,566. สาเหตุของ secondary hypertension ที่พบได้บ่อยโดยการแบ่งตามอายุ


ช่วงอายุ            
เด็ก (แรกเกิด - 12 ปี) 

% HT ที่มีสาเหตุ 
    70 to 85

     สาเหตุที่พบได้บ่อย
    Renal parenchymal disease
    Coarctation of the aorta

วัยรุ่น (12 - 18 ปี)
   10 to 15
    Renal parenchymal disease
    Coarctation of the aorta

ผู้ใหญ่ตอนต้น (19  39 ปี)
    5
    Thyroid dysfunction
    Fibromuscular dysplasia
    Renal parenchymal disease

ผู้ใหญ่ตอนกลาง (40 - 64 ปี)
    8 to 12
    Aldosteronism
    Thyroid dysfunction
    Obstructive sleep apnea
    Cushing syndrome
    Pheochromocytoma

ผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป)    17
    Atherosclerotic renal artery stenosis
    Renal failure
    Hypothyroidism


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น