วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

1,594. ข้อควรทราบในการให้การรักษาภาวะเลือดเป็นกรดในภาวะ diabetic ketoacidosis

ภาวะเป็นกรดรุนแรงจะกลับมาดีขึ้นได้ด้วยการให้ สารน้ำและอินซูลิน อินซูลินจะลดการสร้างกรดคีโตนที่จะเกิดขึ้นต่อมาและช่วยให้เกิดการเมตาโบไลต์ของกรดคีโตน ซึ่งจะเกิดการสร้างไบคาร์บอเนตขึ้นมา  การรักษาภาวะสูญเสียน้ำจะทำให้การใหลเวียนของเนื้อเยื่อและไตดีขึ้น เพิ่มการขับออกของกรดออร์กานิก จากการศึกษาแบบควบคุมไม่พบประโยชน์ที่ได้จากการให้ไบคาร์บอเนตและพบผลข้างเคียงจากการให้ ได้แก่การเกิดภาวะเป็นกรดต่อระบบประสาทส่วนกลาง และการเกิดโปตัสเซียมต่ำจากการแก้ไขภาวะเป็นกรดอย่างรวดเร็ว  ความไม่เหมาะสมในการเริ่มให้และการลดความเข้มข้นของ NaCl ในสารน้ำทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของออสโมลาลิตี้  อย่างไรก็ตามการเลือกผู้ป่วยที่จะได้ประโยชน์จาการให้สารที่เป็นด่าง ได้แก่ผู้ป่วยที่ที่มีความเป็นกรดในเลือดรุนแรง โดย arterial pH น้อยกว่า 6.9 (ส่วนแนวทางของไทย จากแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2554 จะให้เมื่อ HCO3 ต่ำกว่า 8 mmol/l หรือ pH น้อยกว่า 7 ), ผู้ที่การบีบตัวของหัวใจลดลงและมีการขยายตัวของหลอดเลือดส่วนปลายที่จะก่อให้เกิดการลดการใหลเวียนของเนื้อเยื่อและผู้ป่วยที่มีภาวะโปตัสเซียมในเลือดสูงที่เป็นอันตรายต่อชีวิต การให้ไบคาร์บอเนตไม่แนะนำให้เพื่อการช่วยฟื้นคืนชีพเว้นแต่มีความเป็นกรดรุนแรงและอาจจะมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยา epinephrine ระหว่างการช่วยฟื้นคืนชีพ  และถ้าพิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องให้คาร์บอเนต ควรให้ด้วยความระมัดระวัง1 -2 mmol/kg ในเวลา 60 นาที

Ref: American Diabetes Association
http://care.diabetesjournals.org/content/29/5/1150.full

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น