วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

1,574. Equianalgesic dose of opeoid

Equianalgesic dose of opeoid หมายถึงยาแต่ละตัวจะให้ผลในการระงับปวดได้เท่าๆ กัน ถ้าใช้ในขาดที่เรียกว่า Equianalgesic dose โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้ (ให้ทางหลอดเลือดดำ)

Morphine 10 mg. เทียบได้กับ Pethidine 100 mg. เทียบได้กับ Fentanyl 100 microgram เทียบได้กับ Tramol 100 mg.

Ref: http://www.pain-tasp.com/download/cpg/CPG%20Acute%20Pain.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น