วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

1,578. ข้อควรทราบเรื่องสูตร (regimen) ในการรักษาภาวะไทรอย์เป็นพิษ

แบ่งได้เป็น 2 สูตร คือ
Titration regimen เป็นการรักษาโดยให้ยาขนาดสูงในระยะแรก แล้วค่อย ๆ ลดยาลงทุก 4-8 สัปดาห์ ร่วมกับการตรวจเลือด เป็นระยะ เมื่อระดับไทรอย์ฮอร์โฒนปกติก็ลดยาลงและให้ยาต่ออีกประมาณ 1.5 -2 ปี
Block-replace regimen จะให้การรักษาโดยคงขนาด methimazole หรือ PTU ในขนาดสูง ร่วมกับการให้ L-thyroxine คือการใช้ methimazole หรือ PTU ไป block การสร้างฮอร์โมนแล้วนำ L-thyroxine มาทดแทนโดยปรับขนาด L-thyroxine เพื่อให้เกิด euthyroid ซึ่งวิธีนี้สามารถติดตามผู้ป่วยในระยะที่ห่างขึ้นได้กว่าแบบแรก
แต่แพทย์อาจจะมีความยุ่งยากในการปรับยาได้

Ref: Harrison 's principles of internal medicine, 18e
Medical progress; may 2010 vol. 9 no. 5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น