วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

1,593 ระยะเวลาในการรักษาข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis)

Rheumatoid arthritis เป็นโรคที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนาน การให้ยา methotrexate ร่วมกับการใช้สารชีวภาพใหม่ๆมีโอกาสที่โรคจะดีเข้าขึ้นสู่ระยะสงบ 30 -40% แต่ส่วนใหญ่โรคมักดำเนินต่อไปแม้จะให้การรักษา การหายขาดอย่างแท้จริงพบได้น้อยมาก อาจประเมินโดยใช้เกณฑ์ของ American College of Rheumatology Preliminary Definition of Improvement in Rheumatoid Arthritis ซึ่งจะแบ่งเป็น การดีขึ้นอย่างน้อย 20% (ACR 20) , 50% (ACR 50), 70% (ACR 70) ตามลำดับ ซึ่งการดูการตอบสนองดังกล่าวได้แก่การดู จำนวนของข้อที่กดเจ็บ จำนวนของข้อที่บวม ลักษณะของโรคโดยรวม (ประเมินโดยผู้ป่วยหรือจากการสังเกต) ระดับความปวด ระดับคะแนนความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้ป่วย การดูภาวะตอบสนองแบบเฉียบพลัน (acute phase response) เช่น CRP หรือ ESR
   และการประเมินในผู้ป่วยแต่ละคนก็จะทำให้มีประโยชน์มากขึ้นเพื่อที่จะดูการดำเนินของโรค เช่นการใช้ European league againt rheumatatism response criteria for rheumatoid arthritis และการประเมินคะแนนจากความสามารถในการทำกิจกรรมแต่ละวัน นอกจากนั้นยังมีการประเมินจากภาพถ่ายรังสี
   ซึ่งการรักษาจะดูจากการตอบสนองของแต่ละบุคคลในแต่ละวิธีการรักษาที่ได้รับ และการดูการเปลี่ยนแปลงของ Hb, ESR และ CRP ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเพื่อดูการตอบสนองต่อการรักษา แต่จำนวนเกล็ดเลือดและระดับของ RF จะไม่ค่อยสัมพันธ์กับอาการทางคลินิก
(ถ้าสนใจเรื่อง American College of Rheumatology Preliminary Definition of Improvement in Rheumatoid Arthritis อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมครับ)

Ref: http://www.aafp.org/afp/2005/0915/p1037.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น