วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

1,610 แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาภาวะเหล็กเกินด้วยยาดีเฟอริโพรน

แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาภาวะเหล็กเกินด้วยยาดีเฟอริโพรน
Clinical Practice Guideline for Deferiprone in Patients with Iron Overload
ผู้นิพนธ์: รศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต
สนับสนุนการจัดพิมพ์โดยองค์การเภสัชกรรม ประเทศไทย
เนื้อหาประกอบด้วย
บทนำ
ภาวะเหล็กเกิน
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย : สาเหตุสำคัญของภาวะเหล็กเกิน
การประเมินภาวะเหล็กเกิน
หลักการรักษาด้วยการใช้ยาขับธาตุเหล็ก (iron chelating therapy)
การใช้ยาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทาน 
ประสิทธิผลของยา 
ผลแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากยา 
แนวทางของการใช้ยาในประเทศไทย
ผู้ป่วยที่แพทย์สามารถเลือกใช้ยา 
ผู้ป่วยที่แพทย์ควรงดเว้นการใช้ยา 
หลักเกณฑ์ที่แพทย์ควรหยุดใช้ยา 
ขนาดยาที่ควรให้และการปรับขนาดยา
การตรวจประเมินก่อน และหลังใช้ยา 
แนวทางเวชปฏิบัติในการดูแล ปัญหาเม็ดเลือดขาวต่ำเนื่องจากยา
สรุป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น