วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,963 คู่มือการจัดบริการสุขภาพ "กลุ่มวัยทำงาน" แบบบูรณาการ 2558

โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-เกาะติดปัญหาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน
-แนวคิดการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน
-การจัดบริการสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน
   การบังคับใช้กฎหมายสุรา ยาสูบ
   ตำบลจัดการสุขภาพ
   สถานที่ทำงาน สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
   การบริการประเมินสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน
   คลินิก NCD คุณภาพ
   ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS)
-การเฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินผล


ลิ้งค์ Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น